Osobní zájmena

Osobní zájmena představují uzavřenou skupinu výrazů, do které se řadí tato slova: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se.
Jejich funkcí je označovat role v komunikaci a odkazovat.

Zájmeno označuje mluvčího, zájmeno ty adresáta. Zájmena ona, ona, ono označují předmět komunikace.
Zájmeno my označuje mluvčího a další osobu nebo osoby, zájmeno vy označuje adresáta a další osobu nebo osoby. Zájmena oni, ony a ona označují předměty komunikace kromě mluvčího a adresáta.

Zájmeno se označuje ve větě totéž, co výraz v podmětu případně předmětu.


jednotné číslomnožné číslo
1. osobamy
2. osobatyvy
3. osobaon, ona, onooni, ony, ona


tyononaono
1. pádtyononaono
2. pádmne, mětebe, tějeho/něho, ho, jej/nějjí/níjeho/něho, ho, jej/něj
3. pádmně, mitobě, tijemu/němu, mují/níjemu/němu, mu
4. pádmne, mětebe, tějeho/něho, ho, jej/něj, -ňji/nije/ně, ho, jej/něj
5. pád-ty---
6. pádo mněo toběo němo nío něm
7. pádmnouteboujím/nímjí/níjím/ním
Na začátku věty, po pauze a po předložce se užívá delších tvarů, v ostatních případech tvarů kratších.

myvyoni, ony (než.)onyona
1. pádmyvyoni, onyonaono
2. pádnásvás
jich/nich
3. pádnámvám
jim/nim
4. pádnásvás
je/ně
5. pád-vy
-
6. pádo náso vás
o nich
7. pádnámivámi
jimi/nimi


zvratné osobní zájmeno
1. pád-
2. pádsebe
3. pádsobě/si
4. pádsebe/se
5. pád-
6. pádo sobě
7. pádsebou


Užívání jednotlivých tvarů


Zájmena a ty ve 2., 3. a 4. pádu a zájmeno se ve 3. a 4. pádu mají dvojí tvary:
a) kratší (mě, tě, se, mi, ti, si)
b) delší (mne, tebe, sebe, mně, tobě, sobě)


Tvary zájmena

a) kratší (mě, mi)
b) delší (mne, mně)

Tvar je ve 2. a 4. pádu vždy správný. Tvar mne se užívá řidčeji.
Tvar mně je vždy správný ve 3. pádu. Tvar mi lze užít, pokud zájmeno nestojí za předložkou nebo na něm není důraz.

Příklad:
Něco se mně/mi zdálo.
Mně se něco zdálo. (důraz)
Máš něco proti mně? (po předložce)

Tvary zájmena ty

a) kratší (tě, ti)
b) delší (tebe, tobě)

Delších tvarů zájmena ty se užívá po předložkách a při důrazu, kdy bývá zájmeno nejčastěji na začátku věty. V ostatních případech užíváme tvarů kratších.

Příklad:
Tobě se něco zdálo. (důraz)
Má něco proti tobě? (po předložce)
Potřebujeme tam. Něco ti povím. (ostatní případy)

Tvary zájmena on

a) kratší (mu, ho)
b) delší (jeho, něho, jemu, němu)
c) jej, něj
Delších tvarů zájmena on se užívá po předložkách a při důrazu, kdy bývá zájmeno nejčastěji na začátku věty. V ostatních případech užíváme tvarů kratších. Tvaru jej, něj můžeme užít ve všech případech.

Příklad:
Dopis přišel od něho/něj. (důraz)
Myslí jen na něho/něj? (po předložce)
Něco mu koupím. Vidím ho/jej. (ostatní případy)

Tvary zájmena se

a) kratší (se, si)
b) delší (sebe, sobě)

Delších tvarů zájmena se se užívá po předložkách a při důrazu, kdy bývá zájmeno nejčastěji na začátku věty. V ostatních případech užíváme tvarů kratších.

Příklad:
Sobě jsem se smál. (důraz)
Myslí jen na sebe? (po předložce)
Něco si koupím. (ostatní případy)


Poznámky k pravopisu

Můžeme si zapamatovat mnemotechnickou pomůcku pro psaní /mně:
mě - tě (vidí mě - vidí tě)
mně - tobě (mně něco přinese - tobě něco přinese)

Pozor na rozdíl mezi sebou a s sebou:
Vzali ho s sebou.
Neházej sebou!

Pozor na rozdíl mezi mi a my:
Půjčil mi knihu. (3. pád zájmena )
My jsme tam nebyli. (1. pád množného čísla)

V sedmém pádě zájmen my a vy se píše měkké i: námi, vámi


Zkuste si toto naše cvičení:
(Verze pro tisk)

Doplňte správný tvar zájmena:
1. Nechce se ............... (já) učit.
2. O ............... (oni) nepadlo ani slovo.
3. Mamince se polévka povedla, uvařila ............... (ona) dobře.
4. Srdečně ............... (vy) vítáme.
5. Bylo ............... (my) potěšením.
6. ............... (ty) se to řekne.
7. Pro ............... (já) za ............... (já).
8. Dala ............... (on) jablko.
9. .............. (ony) nic nepohne.
10. Nedá bez ............... (ono) ani ránu.
11. Starej se o .............. (se).
12. Půjčil ............... (ona) korunu.
13. Dítě je opuštěné, nikdo se o ............... (ono) nestará.
14. ............... (já) to nebaví.
15. Nic o ............... (ona) nevím.
16. Tady nejde o ............... (já)!
17. Národ ............... (se).
18. Bez ............... (oni) nemůžeme začít.
19. Srdce ve ............... (já) prudce bije.
20. S ................(vy) je to těžké.

Řešení

Nahoru