Vztažná zájmena

Vzažná zájmena uvádějí nebo připojují vedlejší věty vztažné a vyjadřují vztah k zastupovanému objektu.
To této skupiny slov patří všechna slova ze skupiny zájmen tázacích, zájmeno jenž, varianty s -ž (kdož, což, jakýž, kterýž) a vztažná přivlastňovací zájmena jehož, jejíž, jehož.
Mezi další tato zájmena patří: kdo, co, který, jaký a čí. Zájmeno který se střídá v textu s jenž.

Skloňování zájmen kdo, co, který, jaký a čí najdete u zájmen tázacích.

jednotné číslo
1. pádjenžježjež
2. pádjehožjížjehož
3. pádjemužjížjemuž
4. pádjehož/jejž x jejž (než.)jižjež
6. pádo němžo nížo němž
7. pádjímžjížjímž
množné číslo
1. pádjiž x jež(než.)ježjež
2. pád
jichž
3. pád
jimž
4. pád
jež
6. pád
o nichž
7. pád
jimiž

Ve čtvrtém pádu mužského neživotného je jediným správným tvarem jejž: Strom, jejž jsem zasadil. Tvar jenž by byl v tomto případě nespisovný.

Po předložkách se j- stejně jako u osobních zájmen mění v ň-: bez níž, s nímž atd.
Zájmeno jejichž je nesklonné.

jednotné číslo
1. pádjehožjejížjehož
2. pádjehožjejíhožjehož
3. pádjehožjejímužjehož
4. pádjehožjejížjehož
6. pádo jehožo jejímžo jehož
7. pádjehožjejímžjehož
množné číslo
1. pádjehožjejížjehož
2. pádjehožjejíchžjehož
3. pádjehožjejímžjehož
4. pádjehožjejížjehož
6. pádo jehožo jejíchžo jehož
7. pádjehožjejímižjehož


jednotné číslo
1. pádkdož
2. pádkohož
3. pádkomuž
4. pádkohož
6. pádo komž
7. pádkýmž


jednotné číslo
1. pádcož
2. pádčehož
3. pádčemuž
4. pádcož
6. pádo čemž
7. pádčímž


jednotné číslo
1. pádkterýžkterážkteréž
2. pádkteréhožkteréžkterémuž
3. pádkterémužkteréžkterémuž
4. pádkterého/který(než.)žkteroužkteréž
6. pádo kterémžo kteréžo kterémž
7. pádkterýmžkteroužkterýmž
množné číslo
1. pádkteří x které(než.)žkteréžkteráž
2. pádkterýchžkterýchžkterýchž
3. pádkterýmžkterýmžkterýmž
4. pádkteréžkteréžkteráž
6. pádo kterýchžo kterýchžo kterýchž
7. pádkterýmižkterýmižkterýmiž


jednotné číslo
1. pádjakýžjakážjakéž
2. pádjakéhožjakéžjakémuž
3. pádjakémužjakéžjakémuž
4. pádjakého/jaký(než.)žjakoužjakéž
6. pádo jakémžo jakéžo jakémž
7. pádjakýmžjakoužjakýmž
množné číslo
1. pádjací x jaké(než.)žjakéžjakáž
2. pádjakýchžjakýchžjakýchž
3. pádjakýmžjakýmžjakýmž
4. pádjakéžjakéžjakáž
6. pádo jakýchžo jakýchžo jakýchž
7. pádjakýmižjakýmižjakýmižVe spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -maž:
jejímaž očima
jakýmaž nohama
kterýmaž rukama

Zájmena již, jež však tvar s a netvoří, proto je jediným správným tvarem jimiž: Rukama, jimiž se jej dotýkala.

Zkuste si náš test:
(Verze pro tisk)

Doplňte správné tvary:
1) Ten, ...............(kdož) jsem čekal, nepřišel.
2) Maminka, pod ...............(jejíž) rukama vykvetlo tolik růží, byla pobledlá.
3) Pohlédl na své ruce, ........... (jež) se živil celý život.
4) Prý je nejsilnější. ..........(což) se samozřejmě nedá věřit.
5) Vítáme vás, .......... (kdož) se podařilo najít cestu k nám.
6) Obviněný se dopustil podvodu, .......... (což) se dopustil trestného činu.
7) Ten člověk, .......... (jenž) znám, zemřel.
8) Je to problém, o .......... (který) mnoho nevím.
9) Řeknu to tomu, .......... (kdo) můžu vždycky věřit.
10) Lidé, o .......... (již) je řeč, jsou právě v cizině.


Řešení

Nahoru